Obchodné podmienky

Na týchto web stránkach ponúkame na predaj sedacie súpravy z výroby spoločnosti:

Melli Interiéry s.r.o.

Hlavná 108/403

930 36 Horná Potôň

IČO: 35778369

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka Č31085/T

Kontaktné údaje:

e-mail: odbyt@melli.sk

telefón: +421/31/5900952

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.č. 02/ 58272172-3, fax č. 02/58272170

Objednávku môžete uskutočniť týmito spôsobmi:


Vyplnením nezáväzného objednávkového formulára a zaslaním objednávky na adresu odbyt@melli.sk


Telefonické informácie: na tel. číslach +421/31/5900952, +421/31/5900932


Prevádzková doba: pondelok-piatok 8:00 – 16:00

Všetky ceny na našich web stránkach a na príslušných podstránkach sú zmluvné, sú uvádzané s DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.

Vyhradzujeme si právo zmeny ceny na tovar, pokiaľ nie je objednávka potvrdená našou spoločnosťou. Spoločnosť Melli Interiéry s.r.o. je platcom DPH.

Po zaslaní nezáväznej objednávky Vám bude potvrdené cena spätným mailom. Po obdržaní potvrdzovacieho mailu a potvrdení objednávky z Vašej strany Vám bude vystavená zálohová faktúra na úhradu zálohy vo výške približne  30 percent z dohodnutej sumy bankovým prevodom alebo priamo v niektorej z našich pobočiek uvedených na WEB stránke.

Zvyšok kúpnej sumy zaplatí zákazník pri dodaní v hotovosti resp. pred dodaním, vložením
na účet spoločnosti Melli Interiéry s.r.o.

V prípade dodania tovaru našou dopravou, faktúra, doklad o zaplatení a záručný list Vám je odovzdaný pri dodaní tovaru, v prípade osobného odberu Vám je faktúra, doklad o zaplatení a záručný list odovzdaný ihneď pri prevzatí tovaru.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na:

– zvlnenie poťahovej látky na sedákoch, operadlách, podrúčkach (toto je normálnym javom; je podmienené charakterom použitého materiálu a nie je dôvodom na reklamáciu)

– žmolkovanie (je prirodzená vlastnosť textilných vlákien a nie je znakom predčasného opotrebenie alebo zníženej kvality látky; na odstránenie žmolkov je vhodné použiť odžmolkovač)

– zafarbenie poťahu oblečením alebo inými farbami

– zmeny v mäkkosti operadiel, sedákov, podrúčok

Dodacia doba na tovar je 4-6 týždňov od zaplatenia zálohy.

Dodacia doba je vyznačená v potvrdzovacom maili. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a individuálna dodacia doba musí byť odsúhlasená (písomne, príp.e-mailom) kupujúcim.

Pri platbe vopred, expedujeme tovar až po pripísaní platby za tovar na náš účet.

Cena za dopravu bude dohodnutá s našim odbytovým pracovníkom individuálne.

Cenová hladina za dopravu sa pohybuje orientačne od 29 EUR (Bratislava) po 80 EUR (Košice).

Kupujúci je povinný zabezpečiť si na svoje náklady ľudí na vynášku tovaru a akúkoľvek manipuláciu s dodaným tovarom mimo prepravujúceho vozidla.

V cene za dopravu je započítaná len preprava tovaru, nie vynáška a manipulácia s dodaným tovarom mimo prepravujúceho vozidla. V prípade záujmu o vynášku tovaru je potrebné túto objednať a dohodnúť s našim odbytovým pracovníkom.

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je zjavne poškodená. Ak je poškodený obal tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru, túto skutočnosť napíše do poznámky v dodacom liste a bezodkladne to oznámi odbytovému pracovníkovi.

Tovar  je vyrábaný špeciálne na mieru podľa objednávky zákazníka. Predbežná objednávka nie je ani pre jednu zo zmluvných strán záväzná. Záväznou sa stáva až po uhradení zálohy min 30 percent z koncovej ceny.

Rozmery uvedené pri kreslách a sedacích súpravách sú orientačné. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ich. Malá odchýlka od uvedených rozmerov súvisí s druhom a povahou produktu a nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Náčrty sedacích súprav slúžia výlučne na vyobrazenie orientačných rozmerov, teda nezobrazujú presné prešitie poťahov.

Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a odmietne prevziať tovar, ktorý si objednal, a za ktorý riadne zaplatil zálohu, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 30 percent z koncovej sumy predmetnej objednávky. V prípade úhrady vyššej čiastky ako zálohy mu bude rozdiel vrátený. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (príp. e-mailom) na e-mail odbyt@melli.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a presnú špecifikáciu tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je platiteľom DPH), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. /napr. banka/. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

0
    0
    Košík
    Žiadne produkty v košíku