GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti

Melli Interiéry CZ s.r.o.

Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společnost Melli Interiéry CZ, s.r.o., IČ 49432206, se sídlem Krásova 749/17, 130 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 109707 C, e-mail: melli.interiery@seznam.cz, telefon: +420 774 147 700

Ochrana osobních údajů

1.Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případu nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.

2.Osobní údaje budou zpracovány v tomto rozsahu:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Doručovací adresa
Bankovní spojení
Pohlaví

3.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
Plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy, subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků, služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese prodávajícího čí v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

4.Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

5.Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

6.Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

7.Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodního sdělení dle předcházející věty sdělením odeslaným elektronicky na adresu: melli.interiery@seznam.cz

0
    0
    Košík
    Žiadne produkty v košíku